npm publish 提示 You must sign up for private packages

原创
前端路迹
2022-6-22 09:20
编辑于 2022-6-22 09:22

npm publish 如果发布带组织名的包,默认为私有的包,而私有的包是要收费的。因此需要在发布的时候增加 --access public

npm publish --access public
转载请注明出处。本文地址: https://www.qinshenxue.com/article/npm-publish-you-must-sign-up-for-private-packages.html
关注我的公众号